Celkee Insight® skapar bättre insyn i projektrisker och möjliggör proaktiv diskussion och beslutsfattande.

Vanliga utmaningar

 • Är det samma problem som uppstår gång på gång?
 • Uppfyller inte riskmatriserna dina riskhanteringsbehov?
 • Vet du hur olika intressenter ser aktuell status i projekt?

Celkee Insight®Insyn i projekt

 • Fatta bättre beslut för projektstyrning med hjälp av större insyn.
 • Förstå graden av olika intressenters engagemang.
 • Förbättra riskhanteringen genom att införa en gemensam bild av de viktigaste frågeställningarna i realtid.
 • Inför en projekt puls för att kontinuerligt förbättra kärnprocesserna .

Vanliga användningsområden

 • Stora utvecklingsprojekt av produkter och tjänster.
 • Projekt och program involverande ett flertal leverantörer.
 • Projekt med syfte att förbättra riskhantering genom ett bättre utnyttjande av outtalad information.
 • Projekt som måste styras med proaktiva beslut för att garantera optimal färdigställandetid.

Nå framgång med förebyggande åtgärder!

Från Celkee Insight bloggen